Kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần

Kiểm tra toàn bộ thiêt bị ,linh kiện trong máy.

Vệ sinh,súc rửa máy,miễn phí cho khách hàng.

Thay thế linh kiện,lỏi lọc theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ khác: